Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:

 

Tożsamość i dane Administratora:

Administratorami danych osobowych w firmie Pabi-mebel s.c. Wojciech Dutkowski, Piotr Sobczyk jest:

1. Wojciech Dutkowski

Adres: Okulickiego 4, 95-200 Pabianice

Tel.: 603603573

Email: to:pabi@pabi.com">pabi@pabi.com

Dane kontaktowe Administratora:

adres: 95-200 Pabianice u. Okulickiego 4    adres e-mail: to:pabi@pabi.com">pabi@pabi.com.pl

2. Piotr Sobczyk

Adres: Okulickiego 4, 95-200 Pabianice

Tel.: 609510019

Email: to:pabi@pabi.com">pabi@pabi.com.pl

Dane kontaktowe Administratora:

adres: 95-200 Pabianice u. Okulickiego 4    adres e-mail: to:pabi@pabi.com">pabi@pabi.com.pl

 

Cele przetwarzania i podstawa przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umów i zadań wynikających z przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Państwa prawa:

Macie Państwo prawo zażądać od administratora danych:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania swoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym
  • ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
  • jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zależności od podstawy przetwarzania podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, być obowiązkowe lub dobrowolne.